Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

 

 

So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl1. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré sa takto „vnucujú“ jednotlivcom a neskôr vedú k diskriminácii. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce (rodovo) byť.2

 

Súčasťou tejto ideológie, argumentujúcej svojsky chápanou požiadavkou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu3, na dosiahnutie ktorej je ale potrebná celospoločenská sociálno-kultúrna zmena. Túto (sociálnoinžiniersku!) zmenu má aktívne zabezpečovať aj štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law) : keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).4 Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva. Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.5

 

Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby

 

a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.6,1,5 To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej,

 

„sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby potom mohlo „slobodne” posudzovať a hodnotiť diferentné podoby rodovej identity, prípadne sa (neskôr) pre ne „bez predsudkov“ rozhodnúť.

 

Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že deti majú pedagógovia vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces (gender sensitive education). Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.

 

Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa riskantné a nebezpečné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac). Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania,

 

úzkostné stavy, depresie a iné. Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.

 

Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity.7 Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako

transsexualita),   pri    ktorej    sa    biologicky     normálne    vyvinutý    muž    cíti    byť     ženou,

 

resp. biologicky normálne vyvinutá žena mužom. Pri výskyte v detstve dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia.8 Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting9) počas

detstva   a dospievania.    Preto   experimentovanie    s    psychosexuálnym     vývojom     dieťaťa

 

v edukačnom procese – s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania – predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.

 

Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť vedecky – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám. Jej teória pripomína skôr akúsi (postmodernistickú) „hru so slovami“10, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“. S dešpektom sa dívajú napríklad na význam celého radu biologických disciplín, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“. (Evokuje to v nás spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne, reakčné pavedy).11

 

Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života12 takmer s istotou o omyl tragický).

 

Rodová ideológia svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín13 (mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).

 

Preto my,

 

predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame takéto sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.

 

 

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.14

 

Navrhujeme zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

 

1.      Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom, aby si mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa. (Ministerstvo školstva SR).

 

2.      Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývoj dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné semináre a workshopy. (Ministerstvo školstva SR).

 

3.      Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti. (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo financií SR).

 

4.      Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývoj detí a mládeže. (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR).

 

5.      Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a manipulovaním detí k prijatiu jej postojov. (Národná rada SR).

 

 

 

ODKAZY

 

1          WHO Regional Office for Europe and BZgA: Standards for sexuality education in Europe. A framework for policy

 

makers, educational and health authorities and specialists. Cologne, Federal Centre for Health Education, BZgA, 2010, 63s.

 

/  WHO Regional Office for Europe and BZgA: Standards for sexuality education in Europe. Guidance for implementation. Cologne, Federal Centre for Health Education, BZgA, 2013, 76s. / Cviková,J.,Juráňová,J.(eds): Ružový a modrý svet. Bratislava, Občan a demokracia a Aspekt, 2003, 290s.

 

2          Butler,J.: Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York – London, Routledge , 1990 (reprint

 

1999), xxxiii+221s. (Slovenský preklad: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Aspekt, 2003, 222s.) Táto publikácia autorky predstavuje základné dielo rodovej ideológie.

 

3      Gender democracy as a goal and an organisational principle (dostupné na www.gwi.boell.de/en/2012/01/10/gender-democracy-goal-and-organisational-principle).

 

4          Trubek,D.,Trubek,L.G.: Hard and soft law in the construction of social Europe: the role of the open method of co-ordination. European Law Journal, 11/3 (2005), s.343-364.

 

5          Joerger,C.,Taylor,E.(eds): Gender sensitivity a training manual for sensitizing educational managers, curriculum and material developers and media profesionals to gender concerns. UNESCO (printed in France), 2004, 203s.

 

6

Kiczková,Z.: Ružový a modrý svet – čítanie pre kvalifikáciu z rodovej problematiky. In ASPEKTin – feministický webzin . ISSN 1225-8982. Uverejnené 25. Októbra 2005. Na ilustráciu z tohto článku citujeme: „... demokracia v spoločnosti nemôže existovať bez rodovej demokracie a rodovej rovnosti. Jedným z prvých krokov na ceste k nej je oslabovanie a odstraňovanie rodových stereotypov všetkými možnými prostriedkami, a to už v skorom, detskom veku. ... Publikácia (rozumej Ružový

 

a modrý svet) sa zameriava na „cieľovú skupinu“ – dievčatá a chlapcov, čím chce ešte viac zdôrazniť, aké dôležité je začať s rozkývaním a spochybňovaním rodovej stereotypizácie a jej negatívnych dôsledkov už v prvých fázach socializácie.“ (Dostupné na https://www.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=21&IDclanok=151)

 

7          Gender identity disorder – pozri oficiálne klasifikačné systémy duševných porúch: ICD-10 (v SR platí záväzne),

 

DSM-IV-TR (americký klasifikačný systém z r.2000); v najnovšom americkom klasifikačnom systéme DSM-5 (z r.2013) má táto porucha názov gender dysphoria (rodová dysfória).

 

ICD-10: The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders – clinical descriptions and diagnostic guidelines.

Geneva, World Health Organization, 1992, 362s.

 

DSM-IV-TR: American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition, text

revision. Washington,D.C., American Psychiatric Association, 2000, 943s.

 

DSM-5: American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition.

Washington,D.C., American Psychiatric Association, 2013, 947s.

 

8

Ide o poruchu rodovej identity v detstve (gender identity disorder of childhood), resp. podľa DSM-5 o rodovú dysfóriu u detí (gender dysphoria in children). Podľa epidemiologických zistení jestvuje istá kontinuita vo vývoji tejto poruchy a jej pretrvávania do adolescencie a dospelosti: u rodených mužov je to do 30%, u rodených žien až do 50% prípadov; okrem toho 63-100% rodených mužov a 32-50% rodených žien sa v dospelosti identifikuje homosexuálne (no keďže homosexualita nie je klasifikovaná ako porucha, tak sa vlastne „uzdravia“) – pozri k tomu DSM-5 (cit. vyššie), s.455.

 

9

Pozri k tomu napr. Ridley,M.: Nature via nurture: genes, experience, and what makes us human. New York, HarperCollins, 2003, 326s.

 

10     Postmodernistickí autori a filozofi (napr. Foucalt, Derrida, Lacan) píšu takmer nezrozumiteľne, pozri o tom napr. Koukolík,F.,Drtilová,J.: Život s deprivanty II – Základy stupidologie. Praha, Galén, 2002, s.225-233. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg pri čítaní postmodernistického textu poznamenal: „Nemám vůbec žádný nápad, co by to mohlo znamenat.“ – pozri Weinberg,S.: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci. Praha, Aurora, 2004, s.135-157.

 

Poznamenávame, že viacerí „teoretici“ rodovej ideológie, špeciálne aj J.Butlerová (pozri odkaz 2) na spomenutých postmodernistických autorov nadväzujú, inšpirujú sa nimi (a svojím spôsobom k nim patria)

 

 

11       Kritický pohľad zasväteného a renomovaného vedca možno nájsť v: Pinker,S.: The blank slate. The modern denial of human nature. New York, Penguin Books, 509s. Upozorňujeme zvlášť na kapitolu venovanú problematike gender (s.337-371), kde sa poukazuje aj na nedostatočnú kredibilitu „teórie ružového a modrého sveta“ (pink-and-blue theory), s.346-350.

 

O tom, že problematika gender sa dá sprostredkovať aj bez apriórneho skresľovania rodovou ideológiou, svedčí napr. kniha, ktorá pred časom vyšla v českom preklade - Lippa,R.A.: Pohlaví: příroda a výchova. Praha, Academia, 2009, 432s. (orig. Gender, nature, and nurture, 2005).

 

12    Máme na mysli tú neobyčajne dôležitú súčasť evolúcie života, ktorá súvisí s objavením sa pohlavného rozmnožovania

 

a pohlavného výberu. Vo vede o evolúciii to predstavuje líniu, ktorej počiatky formuloval už Darwin (pozri Darwin,Ch.:

 

O pohlavním výběru. Praha, Academia, 2005, 470s.) a pokračuje dodnes (prehľadne pozri napr. Ridley,M.: Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha, Portál, 2007, 316s.).

 

13    Pozri napr. Jogjakartské princípy. Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky, 2011, 42s. (dostupné na

 

www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf) - v angl. origináli Yogyakarta principles: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity (dostupné na www.rfsl.se/public/yogyakarta_principles.pdf). Ďalším (nadväzujúcim) dokumentom je An activist’s guide to the Yogyakarta principles, 146s. (dostupné na https://iglhrc.org/sites/default/files/Activists_Guide_Yogyakarta_Principles.pdf).

 

14  Deklarácia práv dieťaťa (vyhlásená v OSN r.1959 a ratifikovaná SR v r.1990) v bode 2. hovorí: „Dieťaťu sa má dostať

 

zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.“

Zdroj: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/

Otvorený list verejnej ochrankyni práv
 
Spolu s nižšie menovanými občianskymi združeniami, sme zaslali otvorený list verejnej ochrankyni práv, JUDr. Jane Dubovcovej. Tu uvádzame znenie tohto listu.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
rozhodli ste sa nezúčastniť referenda a tak vyjadriť svoj názor na referendové otázky.
Ústavný súd SR potvrdil, že referendové otázky sú v súlade s ústavou SR a zároveň neodporujú základným právam a slobodám. Čiže referendum nikomu práva neberie.
 
    Verejný ochranca ľudských práv by mal mať nezaujatý postoj. Verejný ochranca ľudských práv by mal prvý vyzývať na účasť na všeľudovom hlasovaní - referende, ktoré je najslobodnejším a najdemokratickejším nástrojom priamej demokracie.
 
    Ľudské právo je univerzálne, t.zn. môže si ho uplatniť každý človek. Ústava SR stojí na individuálnych právach, čiže rovnosti všetkých ľudí pred zákonom. Ľudským právom každého dieťaťa je právo na otca i mamu. Ľudským právom každého rodiča, čiže otca i mamy je právo požadovať prirodzenú a hodnotovú výchovu pre svoje dieťa na materskej, základnej i strednej škole.
 
    Ak sa hovorí o právnych nárokoch LGBTI skupiny ľudí, nehovoríme o ľudských právach, ale o skupinových právach, ktoré si môže uplatniť len skupina LGBTI osôb. Vo viacerých krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky boli povýšené skupinové práva LGBTI osôb nad ľudské práva rodičov, otca i mamy vo výchove detí na školách a taktiež ľudského práva každého dieťaťa, a to právo na otca a mamu.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že manželstvo je muž a žena?
Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné povedať, že deti potrebujú i otca i mamu?
Je azda netolerantné, či dokonca nenávistné želať si, aby rodičia neboli zatváraní preto, že nesúhlasia s ideologickou a zvrátenou výchovou pre svoje dieťa?
 
Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého dieťaťa Slovenska, a to právo na otca a mamu. Nezúčastniť sa referenda de facto znamená nepodporiť ľudské právo každého otca i matky na prirodzenú a hodnotovú výchovu v školách.
 
Vážená pani verejná ochrankyňa práv,
Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva detí na otca i mamu. Vaším postojom, hlasovať tak, že sa nezúčastníte referenda ste sa postavili za obmedzovanie práva rodičov na prirodzenú výchovu pre ich deti na školách.
Ľudia, ktorí majú práva chrániť, nemajú sa snažiť o ich obmedzovanie.
 
S pozdravom
 
Ing. Jozef DUPKALA v. r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny
 
Anton HAJNÝ v. r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície
 
Milan HOLLÝ v. r.
člen Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa
 
Ing. Peter PROKEŠ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt
 
Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za tradičnú rodinu
 
Bratislava, 3. február 2015
Otvorený list predsedovi vlády SR
 
Spolu s nižšie menovanými občianskymi združeniami, sme zaslali otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc. Tu uvádzame znenie tohto listu.
 
    Vážený pán predseda vlády,
týmto otvoreným listom, sa obraciame na Vás ako zástupcovia občianskych združení:
  •  Združenie pre ochranu rodiny,
  •  Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,
  •  Spoločenstvo svätého Jozefa,
  •  Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,
  •  Zduženie za tradičnú rodinu
s nasledovnou žiadosťou.
 
    Dňa 26. 12. 2014 sa vo viacerých Slovenských mestách i v metropole Slovenska, Bratislave, uskutočnili zhromaždenia na ochranu tradičnej rodiny s mottom: "Obnova rodiny – vzkriesenie národa!"
 
    Zúčastnení okrem iného počuli i slová, ktoré zazneli na bratislavskom protestnom zhromaždení nazvanom "Živá reťaz proti Stratégii ne-ľudských práv" 16.12.2014 od jednej z účastníčok, a ktoré plne vyjadrujú i názory vyššie uvedených združení:
"Plánovaná celoštátna stratégia na podporu a ochranu ľudských práv nechráni všetkých ľudí rovnako. Venuje sa podpore a ochrane starších ľudí na štrnástich stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na dvanástich stranách, právach chudobných na desiatich stranách, právach osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách, ale právam lesieb, geyov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov na sto piatich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane."
 
    Vážený pán predseda vlády,
žiadame Vás a vyzývame i všetkých predstaviteľov vlády SR, aby celoštátnu stratégiu na podporu a ochranu ľudských práv v súčasnej podobe odmietli. Prijatím predloženej stratégie stratíte oveľa viac ako získate nielen ako človek, ale najmä ako predseda vlády, ktorý bol ustanovený, aby spravodlivo spravoval zverený ľud. Tento závažný dokument treba prepracovať tak, aby bol vyvážený, a aby chránil všetkých ľudí rovnako.
Do Nového roka 2015 veľa Božích milostí pre Vás, vládu SR, parlament SR i celý Slovenský národ v modlitbách vyprosujú členovia občianskych združení.
 
S úctou
Ing. Jozef DUPKALA v. r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny
 
Anton HAJNÝ v. r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície
 
Milan HOLLÝ v. r.
člen Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa
 
Ing. Peter PROKEŠ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt
 
Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r.
predseda Správnej rady
Združenie za tradičnú rodinu
 
 
Co: predstavitelia vlády SR
poslanci NR SR
SITA
TASR
média
V Bratislave, 6. januára 2015

Dňa 26. decembra 2014 sa o 15. hodine uskutočnila na Primaciálnom námestí v Bratislave pokojná manifestácia za ochranu tradičnej rodiny, s heslom: "Obnova rodiny, vzkriesenie národa". Foto z manifestácie v sekcii Fotogaléria.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Videá z manifestácie:

Video z manifestácií za ochranu rodiny

12.2.2014 Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica

Dňa 26. decembra 2013 sa o 15. hodine uskutočnila na Námestí SNP v Bratislave pokojná manifestácia za ochranu tradičnej rodiny s heslom: "Obnova rodiny, vzkriesenie národa". Foto z manifestácie v sekcii Fotogaléria.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Videá z manifestácie:

Videá z pochodu "Obnova rodiny - vzkriesenie národa", Bratislava 14. 9. 2013

Novinky

15.07.2020 13:05
        Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie...
15.07.2020 12:58
  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot videotelevizeseznam.cz)   Československá pedofilná komunita na svojej stránke zverejňuje fotky detí bez ich vedomia a bez vedomia ich rodičov. Fotky nechceli stiahnuť ani na žiadosť ich rodičov. Bránia sa tým, že fotky na...
22.10.2019 14:53
(HSP/Foto:Screenshot YouTube) LGBTIQ ….. komunita sa zrejme nezastaví pred ničím. Kam až môžu zájsť absurdné požiadavky sexuálnych extrémistov, môžeme názorne vidieť na príklade mladej Nemky, ktorú sexuálne priťahujú lietadlá. Sťažuje sa, že to má ťažké a požaduje, aby jej sexuálna úchylka bola...
22.10.2019 14:46
Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče! Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační program pro děti v jeslích, genderový shifting, pro-choice doktrína pohlaví, chlapci na pískovišti s panenkami různých barev pleti, zákaz rozdělování činností na...
03.10.2019 15:19
(HSP/LifeSiteNews/Foto:Screenshot:YouTube) Otec má v októbri poslednú šancu, aby mu súd povolil vychovávať svojho sedemročného syna, biologického chlapca, ako chlapca. Matka o chlapcovi tvrdí, že je dievča “Mama hovorí, že som dievča” Jeff Younger na súde bojuje o to, aby...
02.10.2019 14:33
Polícia kanadskej provincie Ontario, (OPP), nebude zverejňovať "rod/pohlavie" obvinených zo zločinu, ani ich údajných obetí, z dôvodov ochrany súkromia a "kvôli pokrokovosti" - oznámila jej hovorkyňa, seržantka Carolle Dionneová, na tlačovej konferencii a dodala, že táto zmena nadobudla účinnosť v...
02.10.2019 14:06
(HSP/Foto:Screenshot ČT24) Známa americká spoločnosť Mattel vyrábajúca populárnu bábiku Barbie sa rozhodla zapojiť sa do medzinárodnej genderovej loby, ktorej cieľom je postupné vytváranie pochybnosti u detí v súvislosti s ich chápaním pohlavia.   Na Západe sa začína akceptovať...
02.10.2019 13:14
  V Českej republike sa začína rozširovať západný trend, keď sa stále viac a viac žiakov už na základných školách hlási k transgenderizmu. To však vytvára množstvo praktických problémov školám, pretože legislatíva so zmenou pohlavia detí, či tretím pohlavím nepočíta. Upozorňuje na to Česká...
02.10.2019 08:49
(HSP/Foto:Screenshot-CBS News) Neslávne známa nórska sociálna služba Barnevernet znovu zasiahla. Tentokrát odobrala tri deti Američanke a jej manželovi kvôli vymyslenému príbehu ich dcéry, za čo sa neskôr dievča sudcovi ospravedlnilo. Rodičia sa aj napriek tomu budú teraz sa so svojimi deťmi...
02.10.2019 08:39
(HSP/Foto:Screenshot:YouTube) Edukatívna časť mediálneho gigantu BBC, BBC Teach, učí školákov, že existuje viac ako 100 sexuálnych identít, ktoré treba prijať a rešpektovať, ináč budú môcť ísť do väzenia Séria videí s názvom „The Big Talk“, obsahuje diskusiu medzi deťmi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za výchovnú facku jej zobrali dieťa, nevie kde je

 

Erika prišla pre svojho syna, tak ako každý deň, do materskej školy. Chlapca však medzi deťmi nenašla. "Ja neviem, kde mám môjho syna Dominika a nikto mi to ani nechce povedať," hovorí Erika Vasiľová.

Do škôlky nabehla slovenská sociálka s povolením sudcu. Chlapčekovi zbalili veci a odniesli si ho. Záhadou však zostáva dôvod. "Riaditeľka škôlky musela v tomto prípade akceptovať rozhodnutie súdu a nemohla konať ináč," uviedla Linda Šnajdárová z košického magistrátu. "Ja urobím všetko preto, aby som získala svojho syna. Nikto mi ho nezoberie," hovorí Dominikova matka.

viac tu: https://www.topky.sk/cl/10/1350705/Podivny-pripad-kosickej-socialky--Dominika-vzali-rovno-zo-skolky--matka-nic-netusila-

tu: https://www.topky.sk/cl/100370/1350795/Erika-zufalo-hlada-socialkou-odobrateho-syna--Uz-mu-nasli-novu-rodinu-

Aktuálne

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt  https://zoomh.webnode.sk/ ,

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého www.spolocnostsbm.com/, Vás

pozývajú

na manifestáciu za ochranu tradičnej rodiny proti súčasným ideologickým hrozbám

                                            

HESLO:

 OBNOVA RODINY – VZKRIESENIE NÁRODA!

Kedy: 15. 9. 2020 (sviatok sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska)

Kde: Bratislavana Rybnom Námestí pri Morovom stĺpe, od11. 30

Novinky

15.07.2020 13:05
        Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie...
15.07.2020 12:58
  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot videotelevizeseznam.cz)   Československá pedofilná komunita na svojej stránke zverejňuje fotky detí bez ich vedomia a bez vedomia ich rodičov. Fotky nechceli stiahnuť ani na žiadosť ich rodičov. Bránia sa tým, že fotky na...
22.10.2019 14:53
(HSP/Foto:Screenshot YouTube) LGBTIQ ….. komunita sa zrejme nezastaví pred ničím. Kam až môžu zájsť absurdné požiadavky sexuálnych extrémistov, môžeme názorne vidieť na príklade mladej Nemky, ktorú sexuálne priťahujú lietadlá. Sťažuje sa, že to má ťažké a požaduje, aby jej sexuálna úchylka bola...
22.10.2019 14:46
Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče! Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační program pro děti v jeslích, genderový shifting, pro-choice doktrína pohlaví, chlapci na pískovišti s panenkami různých barev pleti, zákaz rozdělování činností na...
03.10.2019 15:19
(HSP/LifeSiteNews/Foto:Screenshot:YouTube) Otec má v októbri poslednú šancu, aby mu súd povolil vychovávať svojho sedemročného syna, biologického chlapca, ako chlapca. Matka o chlapcovi tvrdí, že je dievča “Mama hovorí, že som dievča” Jeff Younger na súde bojuje o to, aby...
02.10.2019 14:33
Polícia kanadskej provincie Ontario, (OPP), nebude zverejňovať "rod/pohlavie" obvinených zo zločinu, ani ich údajných obetí, z dôvodov ochrany súkromia a "kvôli pokrokovosti" - oznámila jej hovorkyňa, seržantka Carolle Dionneová, na tlačovej konferencii a dodala, že táto zmena nadobudla účinnosť v...
02.10.2019 14:06
(HSP/Foto:Screenshot ČT24) Známa americká spoločnosť Mattel vyrábajúca populárnu bábiku Barbie sa rozhodla zapojiť sa do medzinárodnej genderovej loby, ktorej cieľom je postupné vytváranie pochybnosti u detí v súvislosti s ich chápaním pohlavia.   Na Západe sa začína akceptovať...
02.10.2019 13:14
  V Českej republike sa začína rozširovať západný trend, keď sa stále viac a viac žiakov už na základných školách hlási k transgenderizmu. To však vytvára množstvo praktických problémov školám, pretože legislatíva so zmenou pohlavia detí, či tretím pohlavím nepočíta. Upozorňuje na to Česká...
02.10.2019 08:49
(HSP/Foto:Screenshot-CBS News) Neslávne známa nórska sociálna služba Barnevernet znovu zasiahla. Tentokrát odobrala tri deti Američanke a jej manželovi kvôli vymyslenému príbehu ich dcéry, za čo sa neskôr dievča sudcovi ospravedlnilo. Rodičia sa aj napriek tomu budú teraz sa so svojimi deťmi...
02.10.2019 08:39
(HSP/Foto:Screenshot:YouTube) Edukatívna časť mediálneho gigantu BBC, BBC Teach, učí školákov, že existuje viac ako 100 sexuálnych identít, ktoré treba prijať a rešpektovať, ináč budú môcť ísť do väzenia Séria videí s názvom „The Big Talk“, obsahuje diskusiu medzi deťmi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>