Rodová demokracia s pomocou rodového scitlivovania detí a mládeže

30.06.2014 23:19

Súčasťou rodovej ideológie je okrem rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti vytvoriť aj rodovú demokraciu. Slovenskí odborníci z radov lekárov, psychológov a ďalších profesií so znepokojením sledujú súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášania rodovej ideológie do škôl. Preto pri príležitosti dňa detí vydali vyjadrenie, ktoré poukazuje na vplyv rodovej ideológie na duševné zdravie detí (tu: www.scribd.com/doc/227634926/Vyjadrenie-a-v%C3%BDzva-lekarov-psychologov-a-in%C3%BDch-odbornikov-ku-vplyvu-rodovej-ideologie-na-du%C5%A1evne-zdravie-deti)

Rodová ideológia okrem snáh rovnosti medzi mužmi a ženami tvrdí, že biologické pohlavie človeka je nepodstatné a každý má právo vybrať si, či sa cíti byť ženou, mužom alebo inak sexuálne/rodovo odlišným. Biologické delenie ľudí na mužov a ženy vytvára údajne v spoločnosti stereotypy správania, ktoré môžu viesť následne k diskriminácii. Preto sa čoraz viac začína požívať pojem rod – gender, ktorý definuje sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt.

Viac na: www.lifenews.sk/content/rodov%C3%A1-demokracia-s-pomocou-rodov%C3%A9ho-scitlivovania-det%C3%AD-ml%C3%A1de%C5%BEe